regulamin.

REGULAMIN CATERINGU WEGAŃSKIEGO CHEŁPLIWE PUDEŁA

§1 WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.chelpliwepudela.pl (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma Olga Borkowska ikigaiU z siedzibą przy ul.Gryfa Pomorskiego 50a/10 81-572 w Gdyni, NIP: 5862339176, REGON: 381858354, telefon: +48532689328 , poczta elektroniczna: info@chelpliwepudela.pl .

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

1. Sprzedawca – firma Olga Borkowska ikigaiU z siedzibą przy ul.Gryfa Pomorskiego 50a/10 81-572 w Gdyni, NIP: 5862339176, REGON: 381858354, telefon: +48532689328 , poczta elektroniczna: info@chelpliwepudela.pl . Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

2. Produkt – zestaw 3 posiłków wegańskich przeznaczonych do konsumpcji w dni robocze.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.chelpliwepudela.pl .

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.

9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce „ ceny.” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:
• prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez
nas danych osobowych;
• prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych
osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
• prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe
przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania
przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów
marketingowych;
• prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych
lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:
Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego.

Kiedy trwa realizacja zamówienia – jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe.

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.


Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osoboweCel przetwarzania
Imię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,
dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz
informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach
w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków
Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego.


Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.


Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4 ZAMÓWIENIE PRODUKTU

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce „ceny.”

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety Produktu. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy, lub wybrany punkt odbioru. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu.

5. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

1. Zamówienie rozpoczynające się od poniedziałku, może być złożone najpóźniej do godziny 11:00 w niedzielę poprzedzającą.

2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:

a. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych

b. Zrobienie sobie przerwy w subskrypcji, w związku z przypadkami losowymi, jest możliwe po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą, nie później niż 24h przed realizacją zamówienia. Subskrypcja automatycznie się przedłuży o niewykorzystane dni.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

7. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

8. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy Produktu we wskazanym przedziale czasu.

10. Dostawy produktu odbywają się od niedzieli do czwartku, produkty są przeznaczone do konsumpcji dnia kolejnego (np. śniadanie dostarczone w niedziele, jest przeznaczone do konsumpcji w poniedziałek rano).

11. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy Diety przez Klienta do godziny 13.00 dnia roboczego poprzedzającego realizację zamówienia. W przypadku zmiany adresu dostawy po godzinie 13.00, Sprzedawca dostarczy produkt na podany wcześniej adres.

12. W przypadku opłacenia zamówienia przelewem tradycyjnym, klient jest zobowiązany przesłać drogą mailową potwierdzenie dokonanej płatności do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego pierwszą dostawę.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności przed godziną 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której pomimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.

14. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

15. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.

16. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni.

17. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona 24h po przyjęciu przez Sprzedawcę informacji i zmianie danych.

18. Minimalna długość zamówienia obejmuje 5 dni diety, są to dni następujące po sobie.

19. W sekcji “cennik.”, są podane ceny Produktu, Dowozu, kaucji i kar za opakowania wielorazowego użytku, których serwowane jest jedzenie.

20. “Kaucja potrącana za oddanie z opóźnieniem”. Opóźnienie oznacza nieprzygotowanie czystych pudełek dla kierowcy przy kolejnej dostawie, lub przy odbiorze niezwrócenie czystych pudełek ( z dnia poprzedniego)do punktu odbioru.

§6 METODY PŁATNOŚCI

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

3. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

2. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10 PRAWA KONSUMENTA

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

§12 PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl